Báo cáo Cải cách hành chính Quý I năm 2023

Báo cáo Cải cách hành chính Quý I năm 2023

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Cẩm nang cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Cẩm nang cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2022

Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2022

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

BC cải cách hành chính Quý I năm 2022

BC cải cách hành chính Quý I năm 2022

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Báo cáo Cải cách hành chính năm 2021

Báo cáo Cải cách hành chính năm 2021

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Baó cáo cải cách hành chính quý 1 năm 2021

Baó cáo cải cách hành chính quý 1 năm 2021