Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Baó cáo cải cách hành chính quý 1 năm 2021

Baó cáo cải cách hành chính quý 1 năm 2021

Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2020

Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2020

Báo cáo cải cách hành chính năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Báo cáo CCHC quý III năm 2018

Báo cáo số 1257/BC-SCT ngày 10/9/2018 báo cáo Cải cách hành chính Quý III/2018 của Sở Công Thương Quảng Nam

Báo cáo CCHC quý II năm 2018

Báo cáo số 724/BC-SCT ngày 08/6/2018 báo cáo Cải cách hành chính Quý II/2018 của Sở Công Thương Quảng Nam