Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Báo cáo cải cách hành chính Quý III năm 2023

Báo cáo cải cách hành chính Quý III năm 2023

Kế hoạch Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương năm 2023

Kế hoạch Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương năm 2023

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Kết quả thực hiện triển khai Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Công Thương

Kết quả thực hiện triển khai Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Công Thương

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023