Kế hoạch Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2024

Kế hoạch Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2024

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Báo cáo cải cách hành chính Quý I năm 2024

Báo cáo cải cách hành chính Quý I năm 2024

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024