Cẩm nang cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Cẩm nang cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2022

Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2022

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

BC cải cách hành chính Quý I năm 2022

BC cải cách hành chính Quý I năm 2022

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Báo cáo Cải cách hành chính năm 2021

Báo cáo Cải cách hành chính năm 2021

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Baó cáo cải cách hành chính quý 1 năm 2021

Baó cáo cải cách hành chính quý 1 năm 2021

Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2020

Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2020

Báo cáo cải cách hành chính năm 2019

Báo cáo cải cách hành chính năm 2019