Quyết định công bố công khai điều chỉnh và bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định công bố công khai điều chỉnh và bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định công khai kế hoạch mua sắm tài sản

Quyết định công khai kế hoạch mua sắm tài sản

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Thông bố mời báo giá thực hiện các công việc phục vụ in ấn catalogue “Sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNT, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam”

Thông bố mời báo giá thực hiện các công việc phục vụ in ấn catalogue “Sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNT, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam”

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2022 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2022 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2022

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2022

Quyết định công bố công khai thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định công bố công khai thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương Quảng Nam