Thông bố mời báo giá thực hiện các công việc phục vụ in ấn catalogue “Sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNT, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam”

Thông bố mời báo giá thực hiện các công việc phục vụ in ấn catalogue “Sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNT, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam”

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2022 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2022 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2022

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2022

Quyết định công bố công khai thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định công bố công khai thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai phân bổ lại dự toán sau khi cắt giảm lại dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Công bố công khai phân bổ lại dự toán sau khi cắt giảm lại dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam