Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai phân bổ lại dự toán sau khi cắt giảm lại dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Công bố công khai phân bổ lại dự toán sau khi cắt giảm lại dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung và điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Công bố công khai bổ sung và điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai tài sản mới tiếp nhận của Sở Công Thương Quảng Nam

Công bố công khai tài sản mới tiếp nhận của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Quyết định Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương Quảng Nam