Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Công Thương

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Công Thương

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Công Thương

Ngày 09/3/2020, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 27/QĐ-SCTvề Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Công Thương

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Ngày 13/3/2020 Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch số 320/KH-SCT về Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020