Đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị đúng tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong điều kiện tình hình dịch COVID-19

Đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị đúng tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong điều kiện tình hình dịch COVID-19

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Áp dụng biện pháp cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1), cách ly và điều kiện ra viện đối với ca bệnh (F0).

V/v áp dụng biện pháp cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1), cách ly và điều kiện ra viện đối với ca bệnh (F0).

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021

Cách ly y tế với những người tiếp xúc gần ca bệnh (F1)

Cách ly y tế với những người tiếp xúc gần ca bệnh (F1)

Phương án thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Phương án thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 của Tiểu ban Truyền thông (từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2021

Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 của Tiểu ban Truyền thông (từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2021

Thực hiện công tác phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng

Thực hiện công tác phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng

Quyết định phê duyệt phương án Phòng chống dịch tại Sở Công Thương

Quyết định phê duyệt phương án Phòng chống dịch tại Sở Công Thương