Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn Sở Công Thương Quảng Nam

Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn Sở Công Thương Quảng Nam

Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Nam

Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Nam

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

QĐ Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

QĐ Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Nội Quy Sở Công Thương Năm 2016

Nội Quy Sở Công Thương Năm 2016

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN

Quy chế làm việc của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam năm 2016

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở

Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở