Điều chỉnh mở rộng CCN Đồi 30, thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

Điều chỉnh mở rộng CCN Đồi 30, thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

Tờ trình Mở rộng cụm công nghiệp Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Tờ trình Mở rộng cụm công nghiệp Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Báo cáo thẩm định Mở rộng CCN Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo thẩm định Mở rộng CCN Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Tờ trình Mở rộng cụm công nghiệp Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Tờ trình Mở rộng cụm công nghiệp Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Báo cáo đầu tư mở rộng CCN Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo đầu tư mở rộng CCN Quế Cường, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025