Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Tổ chức gian hàng quảng bá các sản phẩm tỉnh Quảng Nam tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Thuê xe phục vụ Đoàn công tác tham gia gian hàng quảng bá các sản phẩm tỉnh Quảng Nam tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (trong lãnh thổ Việt Nam)

Thông báo mời báo giá

Thông báo mời báo giá

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Thông báo về việc tiếp nhận công chức làm việc tại Sở Công thương Quảng Nam năm 2023

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, số lượng biên chế được giao và biên chế công chức thực hiện, Sở Công thương thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức làm việc tại Sở năm 2023, cụ thể như sau:

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Giám đốc đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2023, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2023 và thời gian đến

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Giám đốc đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2023, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2023 và thời gian đến

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc nghe Viễn thông Quảng Nam (VNPT) giới thiệu Hệ thống Quản lý và khai thác dữ liệu số ngành Công Thương (VNPT DMIT)

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc nghe Viễn thông Quảng Nam (VNPT) giới thiệu Hệ thống Quản lý và khai thác dữ liệu số ngành Công Thương (VNPT DMIT)

Thông báo mời báo giá

Thông báo mời báo giá

Quyết định Phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai Chương trình “Tuần hàng quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2022” tại TP Hội An

Quyết định Phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai Chương trình “Tuần hàng quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2022” tại TP Hội An

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “ Cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô phục vụ kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm do các Sở Công Thương chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ”

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “ Cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô phục vụ kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm do các Sở Công Thương chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ”