Thông báo về việc đấu giá tài sản xe ô tô con Toyota Zace Surf 2005

Ngày 04/11/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản như sau:

Kế hoạch về kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức (đợt 2 năm 2021)

Nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ công chức cho các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế được giao, đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm. Ngày 26/10/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7587/KH-UBND về kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 2/2021. Theo đó, Kế hoạch nêu rõ: