Thư mời chào giá cạnh tranh cung cấp Hệ thống âm thanh Hội trường

Kính gửi: Các công ty, cửa hàng Điện máy trên địa bàn tỉnh.

Thông báo mời báo giá

Thông báo mời báo giá

Quyết định Về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu

Quyết định Về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, gói thầu: Dàn dựng, trang trí, tuyên truyền quảng bá, tổ chức Lễ khai mạc, Hội nghị kết nối giao thương và công tác an ninh, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ của Chương trình Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại tỉnh Bình Dương năm 2023

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dàn dựng, trang trí, tuyên truyền quảng bá và tổ chức Lễ khai mạc tại Ngày hội quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam tại huyện Bắc Trà My năm 2023

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dàn dựng, trang trí, tuyên truyền quảng bá và tổ chức Lễ khai mạc tại Ngày hội quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam tại huyện Bắc Trà My năm 2023

Quyết định Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Dàn dựng, trang trí, tuyên truyền quảng bá và tổ chức Lễ khai mạc tại Ngày hội quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam tại huyện Bắc Trà My năm 2023

Quyết định Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Dàn dựng, trang trí, tuyên truyền quảng bá và tổ chức Lễ khai mạc tại Ngày hội quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam tại huyện Bắc Trà My năm 2023

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tuyên truyền, quảng bá tại Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tuyên truyền, quảng bá tại Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Trang trí tổng thể khu gian hàng tỉnh Quảng Nam tại Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Trang trí tổng thể khu gian hàng tỉnh Quảng Nam tại Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Quyết định Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (E-HSYC) Gói thầu: Tuyên truyền, quảng bá tại Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Quyết định Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (E-HSYC) Gói thầu: Tuyên truyền, quảng bá tại Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Quyết định Phê duyệt chỉ định chọn đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hoá tham gia Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh năm 2023

Quyết định Phê duyệt chỉ định chọn đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hoá tham gia Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh năm 2023

Quyết định Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (E-HSYC) Gói thầu: Trang trí tổng thể khu gian hàng tỉnh Quảng Nam tại Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Quyết định Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (E-HSYC) Gói thầu: Trang trí tổng thể khu gian hàng tỉnh Quảng Nam tại Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023