Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở Hường Văn Minh tại buổi làm việc với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở Hường Văn Minh tại buổi làm việc với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Ý kiến chương trình công tác năm 2022 của Thanh tra Sở Công Thương

Ý kiến chương trình công tác năm 2022 của Thanh tra Sở Công Thương

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với phòng Quản lý Năng lượng - Kỹ thuật về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với phòng Quản lý Năng lượng - Kỹ thuật về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với phòng Quản lý công nghiệp về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với phòng Quản lý công nghiệp về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với Văn phòng về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với Văn phòng về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thông báo Kết luận của cuộc họp giao ban Ban giám đốc ngày 11/01/2022

Thông báo Kết luận của cuộc họp giao ban Ban giám đốc ngày 11/01/2022

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Ban giám đốc ngày 09/12/2021

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Ban giám đốc ngày 09/12/2021

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 16/11/2021 giứa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Công Thương

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 16/11/2021 giứa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Công Thương

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp nghe Phòng Quản lý thương mại báo cáo việc triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp nghe Phòng Quản lý thương mại báo cáo việc triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại và Quyết định số 02/2019/QD-UBND của UBND tỉnh về chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại Hội nghị công bố Quyết định kiện toàn bộ máy, điều động, bổ nhiệm cán bộ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại Hội nghị công bố Quyết định kiện toàn bộ máy, điều động, bổ nhiệm cán bộ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021