Thông báo kết luận cuộc họp nghe công tác triển khai Kế hoạch tổ chức Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022

Thông báo kết luận cuộc họp nghe công tác triển khai Kế hoạch tổ chức Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp với Phòng Quản lý công nghiệp ngày 22.3.2022

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp với Phòng Quản lý công nghiệp ngày 22.3.2022

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 02/3/2022

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 02/3/2022

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Ban Giám đốc ngày 21/02/2022

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Ban Giám đốc ngày 21/02/2022

Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở Hường Văn Minh tại buổi làm việc với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở Hường Văn Minh tại buổi làm việc với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Ý kiến chương trình công tác năm 2022 của Thanh tra Sở Công Thương

Ý kiến chương trình công tác năm 2022 của Thanh tra Sở Công Thương

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với phòng Quản lý Năng lượng - Kỹ thuật về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với phòng Quản lý Năng lượng - Kỹ thuật về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với phòng Quản lý công nghiệp về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với phòng Quản lý công nghiệp về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với Văn phòng về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với Văn phòng về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thông báo Kết luận của cuộc họp giao ban Ban giám đốc ngày 11/01/2022

Thông báo Kết luận của cuộc họp giao ban Ban giám đốc ngày 11/01/2022