Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Ban giám đốc ngày 09/12/2021

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Ban giám đốc ngày 09/12/2021

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 16/11/2021 giứa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Công Thương

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 16/11/2021 giứa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Công Thương

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp nghe Phòng Quản lý thương mại báo cáo việc triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp nghe Phòng Quản lý thương mại báo cáo việc triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại và Quyết định số 02/2019/QD-UBND của UBND tỉnh về chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại Hội nghị công bố Quyết định kiện toàn bộ máy, điều động, bổ nhiệm cán bộ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại Hội nghị công bố Quyết định kiện toàn bộ máy, điều động, bổ nhiệm cán bộ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch, chuyển đổi số

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch, chuyển đổi số

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban với các Phó Giám đốc Sở tháng 9/2021

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban với các Phó Giám đốc Sở tháng 9/2021

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn về lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn về lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 8/2021

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 8/2021

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

Thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm họp trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng phần mềm họp trực tuyến