Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp về tổ chức bộ máy, kế hoạch chuyển đổi số và đôn đốc nhiệm vụ tháng 6/2021

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp về tổ chức bộ máy, kế hoạch chuyển đổi số và đôn đốc nhiệm vụ tháng 6/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 6/2021

kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 6/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 6/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 6/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương và đôn đốc công việc tháng 5/2021

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương và đôn đốc công việc tháng 5/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi họp nghe báo cáo đề án tổ chức lại Trung tâm KC-XTTM & QLCK; Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021am

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi họp nghe báo cáo đề án tổ chức lại Trung tâm KC-XTTM & QLCK; Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 5/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 5/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 5/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban Sở Công Thương tháng 5/2021

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với Phòng Quản lý Năng lượng

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại buổi làm việc với Phòng Quản lý Năng lượng

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Khuyến công

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Khuyến công, xúc tiến thương mại và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu giai đoạn 2016-2020, kế hoạch nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Festival sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Quảng Nam 2021

Kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Festival sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Quảng Nam 2021