Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 02 năm 2023

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 02 năm 2023

Báo cáo NQ 01 và tình hình KTXH tháng 01.2023

Báo cáo NQ 01 và tình hình KTXH tháng 01.2023

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 12 và 12 tháng năm 2022

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 12 và 12 tháng năm 2022

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng năm 2022

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8 và 8 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8 và 8 tháng năm 2022

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, đánh giá tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, đánh giá tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 5 và 5 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 5 và 5 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ