Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, đánh giá tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, đánh giá tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 5 và 5 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 5 và 5 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ

Báo cáo NQ 01 và KTXH tháng 4 năm 2022

Báo cáo NQ 01 và KTXH tháng 4 năm 2022

Báo cáo tháng 3 năm 2022

Báo cáo tháng 3 năm 2022

Báo cáo tháng 02 năm 2022

Báo cáo tháng 02 năm 2022

Báo cáo tháng 01 năm 2022

Báo cáo tháng 01 năm 2022

Báo cáo Tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 11 năm 2021

Báo cáo Tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 11 năm 2021

Báo cáo Kiểm điểm chỉ đạo điều hành năm 2021 và đăng ký Chương trình công tác năm 2022

Báo cáo Kiểm điểm chỉ đạo điều hành năm 2021 và đăng ký Chương trình công tác năm 2022

Tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 10 năm 2021

Tình hình hoạt động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 10 năm 2021