Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2019

BC tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2019

BC tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2019

BC tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2018

Báo cáo số 789/BC-SCT ngày 18/6/2018 báo cáo kết quả thực hiện KS TTHC Quý II/2018 của Sở Công Thương Quảng Nam

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Sở Công Thương ban hành Quyết định số 45/QĐ-SCT về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH

Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 ban hành Quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính.

Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 ban hành Quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính.

Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 ban hành quy chế về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 ban hành quy chế về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam