Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2020

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2020

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý IV và năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý IV và năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và 6 tháng đầu năm 2019

BC tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2019

BC tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2019

BC tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2018

Báo cáo số 789/BC-SCT ngày 18/6/2018 báo cáo kết quả thực hiện KS TTHC Quý II/2018 của Sở Công Thương Quảng Nam

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Sở Công Thương ban hành Quyết định số 45/QĐ-SCT về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH