Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 ban hành Quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính.

Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 ban hành Quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính.

Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 ban hành quy chế về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 ban hành quy chế về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC.

Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC.

Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC.

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC.

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC

Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.