Sở GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

21/07/2024 | 10:52 AM
Căn cứ Kế hoạch số 4821/KH-UBND ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chỉ thị số 29- CT/TW), ngày 18/7/2024 Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 1781/KH-SGDĐT nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW.

Sở GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

21/07/2024 | 10:52 AM
Căn cứ Kế hoạch số 4821/KH-UBND ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chỉ thị số 29- CT/TW), ngày 18/7/2024 Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 1781/KH-SGDĐT nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW.

Dữ liệu đang được cập nhật...

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội tại Sở GDĐT

12/02/2023 | 05:41 PM
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.