Tìm kiếm

Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam 2024
2 Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2024
3 Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam 2023
4 Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2023
5 Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2022
6 Công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2021
7 Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2021
8 Công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2020
9 Công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2019
10 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2018

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn