Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Tiêu đề Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Mô tả ngắn Quyết định số 51/QĐ-SKHĐT ngày 12/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
Tải về

Nội dung liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn