Công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Tiêu đề Công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Mô tả ngắn Quyết định số 52/QĐ-SKHĐT ngày 12/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
Tải về

Nội dung liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn