Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Tiêu đề Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Mô tả ngắn Ngày 16/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.
Tải về

Nội dung liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn