Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Tiêu đề Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Mô tả ngắn Ngày 30/01/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 20/QĐ-SKHĐT về công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.
Tải về

Nội dung liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn