Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
41

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
42

Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
43

Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
44

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
45

Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
46

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
47

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
48

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
49

Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
50

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Xem chi tiết >>
Đầu tư tại Việt nam
51

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
52

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
53

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
54

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
55

Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý

Xem chi tiết >>
Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 phần trăm vốn điều lệ
56

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế)

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
57

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
58

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
59

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
60

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt động trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn