Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
141

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
142

Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
143

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
144

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
145

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
146

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
147

Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập

Xem chi tiết >>
Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 phần trăm vốn điều lệ

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn