Tìm kiếm bài viết

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, ngành, địa phương tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Báo cáo số liệu LRIS (doanh nghiệp) tháng 10/2023

Số doanh nghiệp đang hoạt động và dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 10/2023

Giới thiệu và triển khai Thông tư số 09/2023/TT-BKHĐT ngày 09/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 09/10/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BKHĐT quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư, áp dụng cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 5429/UBND-KTN ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Báo cáo số liệu LRIS (doanh nghiệp) tháng 9/2023

Số doanh nghiệp đang hoạt động và dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 9/2023

Cung cấp dữ liệu doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 2400/LĐTBXH-LĐVL ngày 15/9/2023

CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIẢM 50% MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2023/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2023 CỦA HĐND TỈNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Ngày 21/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 219/QĐ-SKHĐT công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện giảm 50% mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến quy định tại Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn