Tăng cường công tác giải ngân vốn kế hoạch năm 2015

Ngày 05/10/2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể được giao chủ đầu tư các dự án tập trung chỉ đạo Ban Quản lý, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4279/UBND-KTTH ngày 24/9/2015.

UBND tỉnh yêu cầu, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình thanh toán, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1881/UBND-KTTH ngày 11/5/2015, định kỳ hằng tháng báo cáo 02 lần vào ngày 15 và 30 để theo dõi, chỉ đạo.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Tài chính, theo dõi, giám sát quản lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn, không để tình trạng phát sinh nợ ngoài khả năng cân đối ngân sách; tham mưu UBND tỉnh phân bổ các nguồn vốn theo hướng ưu tiên cho thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát, tổng hợp, sớm tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định, chỉ đạo thực hiện điều chuyển vốn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng thực hiện được cho các dự án hoàn thành, có khả năng thực hiện nhưng thiếu vốn, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn