Quy hoạch phát triển Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2030.

Ngày 19/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3712/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quy hoạch phát triển Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2030.