Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 24/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII

.