Một số nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ năm 2018

Ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, đã đề ra 4 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, năm 2018, Chính phủ sẽ quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thay thế cán bộ, công chức trì trệ, yếu kém...Năm 2018, Chính phủ sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu đến cuối năm 2018, nợ công khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6% GDP

Phương châm hành động của Chính phủ đề ra là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Theo đó, Chính phủ thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, Chính phủ sẽ triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài. Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, nợ công, tăng cường quản lý các quỹ ngoài ngân sách, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vay, sử dụng vốn vay, trả nợ..

Đối với những bất cập về thu phí BOT, Về cơ cơ chế chính sách: Năm 2018, Chính phủ sẽ phấn đấu hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành, trình Quốc hội thông qua tại các kỳ họp năm 2018 sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, nhất là đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đồng thời, chấn chỉnh những bất cập trong hình thức đầu tư đối tác công tư và khẩn trương rà soát tổng thể hình thức đầu tư BOT, các trạm BOT giao thông đường bộ nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân; lựa chọn nhà đầu tư có năng lực về tài chính và chuyên môn, kỹ thuật.

Chính phủ cũng yêu cầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án quan trọng, trọng điểm trong khu vực, có sức lan tỏa, kết nối giữa các vùng miền, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, tuyến hành lang ven biển phía Bắc và phía Nam; tuyến đường ven biển Việt Nam,...

Trong năm 2018, Chính phủ xác định một giải pháp quan trọng khác cần triển khai thực hiện “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm chính trị trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu”. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải kịp thời thay thế các cán bộ, công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ; đẩy mạnh đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tăng cường họp trực tuyến và tin học hóa các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chồng chéo; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả. Xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xử lý hồ sơ công việc trên mạng máy tính trong các cơ quan hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác hành chính. Thực hiện kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong thực thi công vụ từ Trung ương đến địa phương. Tạo chuyển biến tích cực trong mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân thông qua việc thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các dịch vụ công trực tuyến; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Xử lý dứt điểm và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn