Danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 (thuộc 29 tỉnh) được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có cơ chế, chính sách và định mức hỗ trợ riêng.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 06 huyện được phê duyệt trong danh sách các huyện nghèo, gồm: Nhóm 1 – Các huyện: Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My và Nhóm 2 - Các huyện: Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang; Quảng Nam không có huyện thuộc nhóm 3 (nhóm các huyện được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018-2020).

Về cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ:

- Các huyện nghèo thuộc Nhóm 1 được hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các huyện nghèo thuộc Nhóm 2: Từ năm 2018 đến hết năm 2020, thực hiện các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ với định mức hỗ trợ bằng 70% so với các huyện nghèo thuộc Nhóm 1 (theo quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020).

Riêng trong năm 2018, chỉ bố trí vốn hỗ trợ thực hiện cho các huyện nghèo bổ sung ngoài các huyện theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn