Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1572/KH-UBND ngày 29/3/2018 về việc tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2018 với mục đích tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu và nội dung cải cách hành chính; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đặc biệt không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện CCHC; tích cực tham gia các dịch vụ công trực tuyến; giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh kịp thời những mặt tích cự cũng như hạn chế trong thực hiện CCHC, kịp thời xây dựng và nhân rộng mô hình, sáng kiến CCHC và biểu dương tập thể, các nhân điển hình trong thực hiện CCHC.

(Ảnh sưu tầm)

Nội dung tuyên truyền tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;  các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC. Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện công tác CCHC. Tuyên tryền đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh nhằm đảm bảo các điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ.UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ nội dung của kế hoạch, chủ động chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thông tin kịp thời kết quả thực hiện công tác CCHC, giới thiệu các mô hình, cơ chế đang triển khai, các điển hình tốt về CCHC cho các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tổ chức thông tin, hội thảo, tập huấn kịp thời cho các đối t­ượng có liên quan trong công tác tuyên truyền CCHC theo từng chuyên đề, phù hợp với yêu cầu triển khai kế hoạch CCHC năm 2018. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng Cổng thông tin CCHC tỉnh Quảng Nam. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh  phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ cung cấp thông tin về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách TTHC để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách TTHC.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành gắn với chức năng nhiệm vụ nhằm xây dựng hoạt động tuyên truyền đa dạng phong phú. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành, các cấp với doanh nghiệp; sáu tháng một lần nhằm mục đích thông tin các chủ trương, chính sách đối với doanh nghiệp và trao đổi tháo gỡ các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp./.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn