QUẢNG NAM CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

.

Với lợi thế là địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp khá lớn, hệ sinh thái đa dạng và nhiều tiềm năng về phát triển nông nghiệp, trong thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam đã có bước phát triển, mang lại nhiều thành quả và chuyển biến tương đối rõ nét. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp gắn với phát triển du lịch xuất hiện ngày càng nhiều giúp thay đổi đời sống của cộng đồng nhân dân. Từ đó góp phần tạo bước đột phá trong phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hàng hóa của các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp vẫn chưa tương xứng được với tiềm năng và lợi thế sẵn có, việc thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực này vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thời gian qua hàng loạt các cơ chế, chính sách ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, nông thôn liên tục được bổ sung và hoàn thiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Ngày 17/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ) với nhiều cơ chế ưu đãi hơn so với Nghị định số 210/2013/NĐ-CP trước đây, đặc biệt tập trung vào các ưu đãi về cơ sở hạ tầng, tiếp cận nguồn vốn và hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.

Thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 để triển khai thực hiện cơ chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để cụ thể hóa Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong đó đã hướng dẫn đầy đủ việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Nghị định 57/2018/NĐ-CP và một số chính sách tăng thêm của tỉnh về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn nhằm hướng đến hỗ trợ các lĩnh vực tiềm năng cần khuyến khích phát triển theo định hướng tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 và Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn bao gồm 20 dự án đầu tư được phê duyệt với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước dự kiến hỗ trợ gần 130 tỷ đồng/.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn