TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ĐẾN HẾT NGÀY 31/08/2022

Tổng vốn đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Nam là 7.275.085 triệu đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 sau khi bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia là 6.861,840 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài 413,245 triệu đồng.

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp, tính đến hết ngày 31/8/2022, tổng vốn đầu tư công năm 2022 (không bao gồm các dự án do ương trung quản lý) giải ngân 2.534.302 triệu đồng, đạt 40,4% so với kế hoạch vốn từ đầu năm tại Quết định 3626/QĐ-UBND và đạt 34,8% so với kế hoạch vốn bổ sung. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 giải ngân 2.397.209 triệu đồng, đạt 40,9% so với kế hoạch vốn năm 2022 được giao tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 và đạt 34,9% so với kế hoạch vốn sau khi bổ sung; kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài giải ngân 137.093 triệu đồng, đạt 33,2%.

Theo số liệu báo cáo của 18 UBND các huyện, thị xã, thành phố, đến hết tháng 8/2022, có 03 địa phương giải ngân dưới 40% gồm: Bắc Trà My 34%, Hội An 24,7% và Núi Thành 20,6%; có 08 địa phương giải ngân trên 40% nhưng dưới 50% gồm: Tây Giang 47%, Duy Xuyên 44,3%, Nông Sơn 43,9%, Phú Ninh 43,8%, Tam Kỳ 43%, Hiệp Đức 42,8%, Quế Sơn 41,4%, Nam Giang 41,3% 

 

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn 2022 đến hết ngày 31/8/2022 

ĐVT: Triệu đồng

ĐTT

Nội dung

KHV năm 2022 tại Quyết định 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 

KHV năm 2022 sau khi bổ sung

Lũy kế giải ngân KHV 2022 từ đầu năm đến hết ngày 31/8/2022

Số vốn

Tỷ lệ (%)

So với KHV đầu năm

So với KHV bổ sung

 

TỔNG CỘNG

     5.861.264 

     6.861.840 

     2.397.209 

40,9%

34,9%

Tôi

Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ

     1.404.126 

     2.304.684 

        234.736 

16,7%

10,2%

1

Vốn hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực

        839.001 

        839.001 

        128.110 

15,3%

15,3%

2

Vốn hỗ trợ thực hiện CTMTQG

                    -   

        900.558 

                    -   

0,0%

0,0%

-

Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 

        259.381 

                  -   

0,0%

0,0%

-

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

 

        397.937 

                   -   

0,0%

0,0%

-

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

 

        243.240 

                   -   

0,0%

0,0%

3

Vốn nước ngoài NSTW cấp phát

        565.125 

        565.125 

        106.626 

18,9%

18,9%

tôii

Nguồn vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

     4.457.138 

     4.557.156 

     2.162.473 

48,5%

47,5%

1

Vốn trong nước

     3.817.838 

     3.917.856 

     2.033.131 

53,3%

51,9%

2

Vốn nước ngoài tỉnh vay lại

        639.300 

        639.300 

        129.342 

20,2%

20,2%

 

 

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn