Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện trả trong ngày thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 07/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2688/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả ngay trong ngày thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể:

1. Sở Công Thương: 03 thủ tục hành chính.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 thủ tục hành chính.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 thủ tục hành chính.

4. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh: 01 thủ tục hành chính.

5. Sở Tài chính: 02 thủ tục hành chính.

6. Sở Giao thông vận tải: 12 thủ tục hành chính.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: 09 thủ tục hành chính.

8. Sở Khoa học và Công nghệ: 01 thủ tục hành chính.

9. Sở Tư pháp: 02 thủ tục hành chính.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 02 thủ tục hành chính.

* Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh phê duyệt 03 thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả ngay trong ngày, bao gồm:

1. Mã thủ tục: 2.002029.000.00.00.H47; Tên thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh).

2. Mã thủ tục: 2.002018.000.00.00.H47; Tên thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

3. Mã thủ tục: 1.010010.000.00.00.H47; Tên thủ tục: Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

* Đính kèm file: Quyết định số 2688/QĐ-UBNDPhụ lục kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn