Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 11 và 11 tháng năm 2022

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 11 năm 2022 là 105 doanh nghiệp (tăng 6% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021) với số vốn đăng ký là 3522,865 tỷ đồng (tăng 95% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021). Trong tháng 11 năm 2022, có 22 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2021; 67 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng 91,43% so với cùng kỳ năm 2021 và 08 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại giảm 61,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 11 tháng năm 2022 tiếp tục có sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1174 doanh nghiệp, tăng 9,82% so với cùng kỳ năm 2021, với số vốn đăng ký mới là 10073,956 tỷ đồng, tăng 7,29% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng năm 2022 là 556 doanh nghiệp, tăng 18,55% so với cùng kỳ năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 11 tháng đầu năm 2022 là 1730 doanh nghiệp. Điều này cho thấy nền kinh tế đang phục hồi và phát triển trở lại.

Trong 11 tháng năm 2022, có 1362 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể, tăng 14,26% so với cùng kỳ năm 2021. Trong số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có đến 63,95% là doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (871 doanh nghiệp), tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và giải thể tăng nhẹ với 491 doanh nghiệp, tăng 1,45% so với năm 2021. Điều này cho thấy mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nhưng sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn rất lớn, nền kinh tế cần nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 5064 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 3092 hồ sơ đăng ký qua mạng (mức độ 4) chiếm 61,06% hồ sơ tiếp nhận. Theo dữ liệu trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tỉnh Quảng Nam có 9272 doanh nghiệp đang hoạt động.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn