Quảng Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 7781/KH-UBND ngày 24/11/2022 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ mục đích phải quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân, nhằm phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính theo phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh  nghiệp để đánh giá hiệu quả”; đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc cải cách thủ tục hành chính nhằm mang lại kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức, tạo đột phá trong cải cách hành chính; xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, hiện đại, liêm chính phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp - Ảnh 1.

(Ảnh sưu tầm minh họa)

Các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch bao gồm: Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ; Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành.

Trong đó, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện theo Bộ chỉ số tại Quyết định 766/QĐ- TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Định kỳ hàng tháng, công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ. 100% hồ sơ thủ tục hành chính để chậm, muộn đều phải có báo cáo giải trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Để tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các  Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ để thực hiện đồng bộ, thống nhất tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị trực thuộc. Sử dụng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo, kiểm tra theo dõi, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tập trung kiểm tra thường xuyên, tăng cường kiểm tra đột xuất các nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn, trả lại hồ sơ nhiều lần.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn