Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Ngày 07/02/2023, xét đề nghị của Chánh Thanh Tra Sở, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định số 26/QĐ-SKHĐT có hiệu lực kể từ ngày 07/02/2023 và thay thế Quyết định số 58/QĐ-SKHĐT ngày 17/10/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Nội dung của Quy chế:

I. Thời gian, địa điểm tiếp công dân
1. Thời gian
- Tiếp công dân thường xuyên: Công chức tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, giờ hành chính trừ các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định;
- Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Sở tiếp định kỳ vào ngày 15 hằng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì thực hiện việc tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo liền kề (theo Lịch tiếp công dân đã được thông báo).
2. Địa điểm: Phòng làm việc Thanh tra Sở
II. Quyền của công dân khi đến Phòng tiếp công dân
1. Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.
2. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.
3. Khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh với Thủ trưởng trực tiếp của công chức tiếp công dân nếu họ có hành vi sai trái, gây cản trở, phiền hà, sách nhiễu khi làm nhiệm vụ.
4. Được thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý khiếu nại, tố cáo; được nhận quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo.
5. Được bảo toàn bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của người tố cáo theo quy định.
III. Nghĩa vụ của công dân khi đến Phòng tiếp công dân
1. Xuất trình giấy tờ tuỳ thân hoặc giấy uỷ quyền (nếu có).
2. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của mình và ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại.
3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp dân; nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân.
4. Trường hợp nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
5. Không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự ở nơi tiếp công dân, vu cáo, xúc phạm cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.
6. Không được tự ý sử dụng các phương tiện, thiết bị ghi hình, ghi âm khi chưa được sự cho phép của công chức chủ trì tiếp công dân.
7. Giữ gìn trật tự và vệ sinh nơi tiếp công dân. Không được mang theo vũ khí, chất nỗ, chất lỏng dễ cháy và các loại hung khí khác đến nơi tiếp công dân.
IV. Trách nhiệm của công chức tiếp công dân
1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.
2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.
3. Có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.
4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.
5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.
6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
V. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân
Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:
1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;
3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;
4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật./. 

* Các file kèm theo:

1. Quyết định số 26/QĐ-SKHĐT.

2. Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-SKHĐT.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn