Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 01 năm 2023

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 01 năm 2023 là 77 doanh nghiệp (giảm 38,4% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022) với số vốn đăng ký là 201,376 tỷ đồng (giảm 71,4 % về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022).

Bên cạnh đó có 141 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 52,7% so với cùng kỳ năm 2022. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 493 doanh nghiệp, tăng 14,39% so với cùng kỳ năm 2022 và 13 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại giảm 56,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 01/2023, Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 349 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 173 hồ sơ đăng ký qua mạng (mức độ 4) chiếm 49,6% hồ sơ tiếp nhận. Theo dữ liệu trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến ngày 31/01/2023, tỉnh Quảng Nam có 9148 doanh nghiệp đang hoạt động.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn