Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

...

Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2023, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của Thông báo kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh cho toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Văn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức về tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân

 

 

Hội nghị được nghe Thạc sỹ Trần Ngọc Nhiều - Giảng viên Trường Chính trị Quảng Nam báo cáo, quán triệt nội dung cơ bản của Thông báo kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022  của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và thông tin những nội dung chính tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian gần đây.