Tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/01/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 205/TTCP-C.IV về điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 đối với tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Thanh tra Chính phủ chấm điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Nam năm 2021 là 62,49 điểm/100 điểm.

Bộ chỉ số phòng chống tham nhũng (PACA): gồm 52 tiêu chí đánh giá với thang điểm 100 điểm. Trong đó gồm 4 phần: Phần A. Đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN (cơ cấu 20 điểm); Phần B. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng (cơ cấu 30 điểm); Phần C. Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng (cơ cấu 40 điểm); Phần D. Đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng (cơ cấu 10 điểm).

Năm 2021, điểm trung bình cả nước 62,12 điểm, điểm cao nhất 75,97 điểm, điểm thấp nhất 49,53 điểm (01 địa phương dưới mức trung bình).

Để chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại và tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6377/UBND-NCKS ngày 28/9/2022 và Công văn số 858/UBND- NCKS ngày 20/02/2023 để chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, theo đó:

- Nghiêm túc rà soát tất cả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác PCTN nhằm cụ thể hóa bằng văn bản chỉ đạo cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị một cách kịp thời, đúng nội dung, trọng tâm trọng điểm. Rà soát tất cả các kế hoạch đã được ban hành cùng nhiệm vụ được phân công, yêu cầu thực hiện trong năm 2022 để nghiêm túc triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu đã đề ra.

- Tiếp tục thực hiện 06 giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN năm 2018: Thực hiện tốt việc công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra ở những lĩnh vực, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

* Các file đính kèm:

1. Điểm đánh giá PCTN năm 2021.

2. Công văn số 6377/UBND-NCKS ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

3. Công văn số 858/UBND-NCKS ngày 20/2/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn