Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được xác định là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân; gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, các địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Tiết kiệm cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

(Ảnh sưu tầm)

Kế hoạch đưa ra một số tiêu chí thi đua cụ thể đối với các Sở, Ban, ngành, địa phương như sau:

Về phát triển kết cấu hạ tầng, các Sở, Ban, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế, quy hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng để huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là trong sử dụng nguồn lực đất đai, phát huy hiệu quả các hoạt động xây dựng, đầu tư, đấu thầu..., đảm bảo trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi đồng hành nhau với cả chủ thể: nhà nước, người dân và doanh nghiệp, thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế, xã hội. 

Đồng thời, đầu tư và hoàn thành chất lượng, đúng và vượt tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn và các nhiệm vụ được giao về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số; phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thông thoáng, thuận lợi, khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và xây dựng cơ chế giám sát để các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện của các Sở, Ban, ngành, địa phương;

Tăng cường ứng dụng sản phẩm công nghệ số thiết kế, sản xuất trong nước và phương pháp quản lý hiện đại trong việc tổ chức xây dựng, khai thác và quản lý các công trình kết cấu hạ tầng nhằm đảm bảo chất lượng, hạn chế ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường tư vấn, giám sát độc lập nhằm nâng cao chất lượng công trình, rút ngắn tiến độ thực hiện để đưa vào khai thác, sử dụng và quản lý có hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng;

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Đa dạng hóa phương thức huy động nguồn lực, phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; tập trung bố trí nguồn lực cho các dự án hạ tầng dùng chung, công trình có tính chất đột phá, có tác động lan tỏa. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn. 

Đối với mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các Sở, Ban, ngành, địa phương phải xây dựng và ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn. Tiếp tục giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi ngân sách nhà nước, trong tổ chức thực hiện phấn đấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%. 

Đồng thời Thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công. Đảm bảo quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định. Đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh;

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý ngân sách nhà nước về khoa học đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đề cao tinh thần tự lực, tự cường, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm nghiên cứu, hướng tới phục vụ sản xuất kinh doanh, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư, tăng năng suất lao động xã hội bình quân từ 6,8 - 7,3%/năm.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai nội dung Phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực bố trí vốn đầu tư công, huy động nguồn lực tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh và đối với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Kế hoạch bao gồm 02 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (từ năm 2022 - 2025), triển khai thực hiện Kế hoạch và tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm vào năm 2025. Giai đoạn 2 (từ năm 2026 - 2030), tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch và tiến hành tổng kết vào năm 2030.

* Chi tiết Kế hoạch tải tại đây!

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn