TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 ĐẾN HẾT NGÀY 30/04/2023

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 là 6.876.766 triệu đồng; trong đó, ngân sách trung ương 3.021.673 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương 3.852.093 triệu đồng. Căn cứ dự toán nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 7.778.766 triệu đồng tại Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022, tăng 905.000 triệu đồng so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, ngân sách trung ương 3.021.673 triệu đồng, ngân sách địa phương 4.757.093 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/4/2023, UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các ngành và các địa phương là 7.189.219 triệu đồng, đạt 92%. Trong đó: vốn ngân sách trung ương 2.988.099 triệu đồng, đạt 99%; vốn ngân sách địa phương 4.201.119 triệu đồng, đạt 88%. Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết 589.548 triệu đồng.

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh tại Báo cáo số 252/KBQN-KSC ngày 5/5/2023, tính đến hết ngày 30/4/2023, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân 878.327 triệu đồng, đạt 11,3% so với kế hoạch vốn được giao tại Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh, đạt 12,8% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ gia và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022. 

Tính đến hết ngày 30/4/2023, một số đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp:

12 Sở, ban, ngành có kết quả giải ngân đến hết ngày 30/4/2023 dưới 20%, gồm: Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh Truyền hình, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; các BQL dự án ĐTXD: các công trình giao thông, Nông nghiệp và PTNT, ĐTXD tỉnh

- 12/18 địa phương giải ngân đạt dưới 20%, gồm: Tây Giang, Phước Sơn, Tam Kỳ, Đại Lộc, Núi Thành; Tiên Phước, Phú Ninh, Nam Giang, Bắc Trà My, Hội An, Nông Sơn, Quế Sơn.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn