Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023

.

I. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 4/2023

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4 năm 2023 là 108 doanh nghiệp (giảm 23,4% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký là 572,87 tỷ đồng (tăng 31,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022); có 36 doanh nghiệp hoạt động trở lại (giảm 35,7% so với cùng kỳ năm 2022). 

Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 76 doanh nghiệp (tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2022) và 12 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại (giảm 42,86% so với cùng kỳ năm 2022). 

II. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2023

Trong 4 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 433 doanh nghiệp (giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký mới là 2826,89 tỷ đồng (xấp xỉ cùng kỳ năm 2022). Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 216 doanh nghiệp (giảm 44,19% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 4 tháng đầu năm 2023 là 649 doanh nghiệp, (giảm 25,66% so với cùng kỳ 2022 với 873 doanh nghiệp).

Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể là 747, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 (743 doanh nghiệp). Trong đó có: 633 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 12,43% so với cùng kỳ năm 2022); 60 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể (giảm 41,75% so với cùng kỳ năm 2022); 54 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại (giảm 29,87% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 2183 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 994 hồ sơ đăng ký qua mạng (mức độ 4) chiếm 45,53% hồ sơ tiếp nhận. 

Theo dữ liệu trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến ngày 30/4/2023, tỉnh Quảng Nam có 8367 doanh nghiệp đang hoạt động.

* Danh sách doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 năm 2023 tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn