Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023

.

I. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 7/2023

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 7 năm 2023 là 98 doanh nghiệp (giảm 19,67% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký là 368,38 tỷ đồng (giảm 33,38% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022); có 32 doanh nghiệp hoạt động trở lại (giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022). 

Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 88 doanh nghiệp (tăng 49,15% so với cùng kỳ năm 2022) và 15 doanh nghiệp đã giải thể (giảm 31.82% so với cùng kỳ năm 2022). 

II. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 31/7/2023, cả tỉnh có 738 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 10,33% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 là 823 doanh nghiệp), số vốn đăng ký đạt gần 4168,6 tỷ đồng, giảm 18,03% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 là 5085,3 tỷ đồng). Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 315 doanh nghiệp, giảm 33,12% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 156 doanh nghiệp). Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 7 tháng đầu năm 2023 là 1053 doanh nghiệp, giảm 18,62% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 241 doanh nghiệp).

Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể là 1016, giảm 4,51% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 là 1064 doanh nghiệp). Trong đó có: số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 808 doanh nghiệp, tăng 10,68% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 78 doanh nghiệp); 126 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, giảm 36,04% so với cùng kỳ năm 2022 (tương ứng giảm 71 doanh nghiệp); 82 doanh nghiệp đã giải thể, giảm 40,15% so với cùng kỳ năm 2022 (tương ứng giảm 55 doanh nghiệp).

Trong 7 tháng đầu năm 2023, Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 3.771 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 1.814 hồ sơ đăng ký qua mạng (mức độ 4) chiếm 48,1% hồ sơ tiếp nhận. 

Theo dữ liệu trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến ngày 31/7/2023, tỉnh Quảng Nam có 8443 doanh nghiệp đang hoạt động.

* Danh sách doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 năm 2023: tải tại đây!

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn