Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023

.

* Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 9/2023

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 9 năm 2023 là 67 doanh nghiệp (giảm 20.24% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký là 300.723 tỷ đồng (giảm 22.03% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022); có 21 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 31.25% so với cùng kỳ năm 2022). 

Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 25 doanh nghiệp (không thay đổi so với cùng kỳ năm 2022) và 11 doanh nghiệp đã giải thể (giảm 35.29% so với cùng kỳ năm 2022). 

* Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 30/9/2023, cả tỉnh có 913 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 8.61% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 là 999 doanh nghiệp), số vốn đăng ký đạt gần 4803.012 tỷ đồng, giảm 22,35% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 là 6185.3107 tỷ đồng). Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 350 doanh nghiệp, giảm 30.69% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 155 doanh nghiệp). Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 9 tháng đầu năm 2023 là 1175 doanh nghiệp, giảm 16,37% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 230 doanh nghiệp).

Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể là 1263, giảm 16.02% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 là 1504 doanh nghiệp). Trong đó có: số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 867 doanh nghiệp, tăng 13,19% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 101 doanh nghiệp); 192 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, giảm 31,92% so với cùng kỳ năm 2022 (tương ứng giảm 75 doanh nghiệp); 111 doanh nghiệp đã giải thể, giảm 34,71% so với cùng kỳ năm 2022 (tương ứng giảm 59 doanh nghiệp).

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 4688 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 2274 hồ sơ đăng ký qua mạng (mức độ 4) chiếm 48,51% hồ sơ tiếp nhận. 

Theo dữ liệu trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến ngày 30/9/2023, tỉnh Quảng Nam có 8483 doanh nghiệp đang hoạt động.

* Chi tiết danh sách các doanh nghiệp thành lập mới, đã giải thể, bị xử lý vi phạm,… tải tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn