TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2023

cụ thể:

Tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh tại Quyết định số Quyết định 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 là 6.876.766 triệu đồng; trong đó, ngân sách trung ương 3.021.673 triệu đồng (vốn trong nước 2.589.660 triệu đồng, vốn nước ngoài 432.013 triệu đồng) và vốn ngân sách địa phương 3.852.093 triệu đồng.

Căn cứ dự toán nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 tại Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 với tổng kế hoạch vốn là 7.778.766 triệu đồng, tăng 905.000 triệu đồng (nguồn thu sử dụng đất 300.000 triệu đồng; nguồn xổ số kiến thiết 5.000 triệu đồng; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 600.000 triệu đồng) so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, ngân sách trung ương 3.021.673 triệu đồng, ngân sách địa phương 4.757.093 triệu đồng. 

Trong năm, kế hoạch vốn năm 2023 được bổ sung thêm 779.999 triệu đồng, bao gồm: Thủ tướng Chính phủ bổ sung 75.562 triệu đồng  vốn nước ngoài thực hiện Chương trình MTQG Nông thôn mới và 704.437 triệu đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 chuyển sang năm 2023. Đồng thời, thực hiện nộp trả ngân sách Trung ương số tiền 7.008 triệu đồng  thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Như vậy, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sau bổ sung, điều chỉnh là 8.551.756 triệu đồng (ngân sách trung ương 3.090.336 triệu đồng, ngân sách tỉnh 5.461.530 triệu đồng).

Đến ngày 30/11/2023, đã phân bổ 8.100.575 triệu đồng, đạt 94,7% kế hoạch vốn giao. Trong đó: ngân sách trung ương 2.977.072 triệu đồng (đạt 96,3%), ngân sách tỉnh 5.123.503 triệu đồng (đạt 93,8%). Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết 451.181 triệu đồng

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh tại Báo cáo số 676/BC-KBQN ngày 05/12/2023, tính đến hết ngày 30/11/2023, vốn đầu công năm 2023 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân 5.529.720 triệu đồng, đạt 55,2% so tổng vốn đầu tư công năm 2023 sau điều chỉnh. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 giải ngân 4.613.250 triệu đồng, đạt 53,9%; kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân 916.470 triệu đồng, đạt 62,1%.

Tính đến hết ngày 30/11/2023, các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 60% bao gồm:

- 15 Sở, Ban, ngành có tỷ lệ giải ngân dưới 60%: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, BQL Di tích và Danh thắng Quảng Nam, các BQL dự án: ĐTXD các công trình giao thông, ĐTXD các Nông nghiệp và PTNT, ĐTXD tỉnh.

- 11/18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 60%, gồm: Hội An, Điện Bàn, Quế Sơn, Núi Thành, Tiên Phước, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Trà My, Tây Giang, Phú Ninh, Nông Sơn.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn