Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 02 và 02 tháng năm 2024

Cụ thể:

* Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 02/2024

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 02 năm 2024 là 47 doanh nghiệp (giảm 62.09% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2023), với số vốn đăng ký là 130.98 tỷ đồng (giảm 86.32% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023); có 19 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 11.76% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 40 doanh nghiệp (tăng 48.15% số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2023) và 10 doanh nghiệp đã giải thể (giảm 9.09% số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2023).

* Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 02 tháng đầu năm 2024

Tính đến ngày 29/02/2024, cả tỉnh có 175 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 12.94% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 là 201 doanh nghiệp), số vốn đăng ký đạt 631.148 tỷ đồng, giảm 45.54% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 là 1158.976 tỷ đồng). Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 197 doanh nghiệp, giảm 24.68% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 39 doanh nghiệp). Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 02 tháng trong năm 2024 là 372 doanh nghiệp, tăng 3.62% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 13 doanh nghiệp).

Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể là 634, tăng 11.82% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 là 567 doanh nghiệp). Trong đó có: số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 571 doanh nghiệp, tăng 9.81% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 51 doanh nghiệp); 28 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21.74% so với cùng kỳ năm 2023 (tương ứng tăng 05 doanh nghiệp); 35 doanh nghiệp đã giải thể, tăng 45.83% so với cùng kỳ năm 2023 (tương ứng tăng 11 doanh nghiệp).

Trong 02 tháng năm 2024, Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 941 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 544 hồ sơ đăng ký qua mạng (mức độ 4) chiếm 57.81% hồ sơ tiếp nhận.

Theo dữ liệu trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến ngày 30/11/2023, tỉnh Quảng Nam có 8400 doanh nghiệp đang hoạt động.

* Chi tiết danh sách các doanh nghiệp thành lập mới, đã giải thể, bị xử lý vi phạm,… tải tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn