TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 ĐẾN HẾT NGÀY 30/4/2024

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được UBND tỉnh giao là 6.906.868 triệu đồng, tăng 386.300 triệu đồng so với kế hoạch vốn Thủ tướng giao đầu năm 2023, đồng thời thực hiện chuyển nguồn sang năm 2024 đối với nguồn ngân sách trung ương khen thưởng vượt thu năm 2022 là 150 tỷ đồng. Như vậy tổng vốn đầu tư công năm 2024 là 8.779.008 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 7.056.868 triệu đồng (ngân sách trung ương 2.194.975 triệu đồng, ngân sách địa phương 4.861.893 triệu đồng); kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 là 1.722.137 triệu đồng (không bao gồm vốn NSTW 106.109 triệu đồng do chưa được Thủ tướng Chính phủ thống nhất kéo dài).

Tính đến thời điểm báo cáo, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đã phân bổ là 6.307.105 triệu đồng (đạt 91,3%). Trong đó: ngân sách tỉnh 4.219.061 triệu đồng (đạt 89,9%); NSTW 2.088.044 triệu đồng (đạt 95,1%). 

Kế hoạch vốn năm 2024 còn lại chưa phân bổ là 599.762 triệu đồng.

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh tại Báo cáo số 238/BC-KBQN ngày 04/5/2024, tính đến hết ngày 30/4/2024, vốn đầu công năm 2024 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân 1.081.439 triệu đồng, đạt 12,3% so tổng vốn đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 giải ngân 976.258 triệu đồng, đạt 13,8%; kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân 105.205 triệu đồng, đạt 6,1%.

Tính đến hết ngày 30/4/2024, các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 15% bao gồm:

- 13 Sở, Ban, ngành có tỷ lệ giải ngân dưới 15%: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Ban Dân tộc, BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ban Quản lý khu bảo tồn loài Sao La, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BQL dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và PTNT, BQL dự án ĐTXD tỉnh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam.

- 12/18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 15%, gồm: Phú Ninh, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Quế Sơn, Nông Sơn, Tam Kỳ, Bắc Trà My, Nam Giang, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phước Sơn.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn