Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 04 và 04 tháng năm 2024

Cụ thể:

* Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 04/2024

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 04 năm 2024 là 116 doanh nghiệp (tăng 7,71% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2023), với số vốn đăng ký là 1.166,674 tỷ đồng (tăng 103,65% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023); có 41 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 13,89% so với cùng kỳ năm 2023). 

Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 73 doanh nghiệp (giảm 3,95% số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2023) và 06 doanh nghiệp đã giải thể (giảm 50% số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2023).

* Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 04 tháng đầu năm 2024

Tính đến ngày 30/4/2024, cả tỉnh có 424 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2,08% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 là 433 doanh nghiệp), số vốn đăng ký đạt 2.826,462 tỷ đồng, tương đương số vốn so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 là 2.826,886 tỷ đồng). Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 257 doanh nghiệp, tăng 18,98% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 41 doanh nghiệp). Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 04 tháng trong năm 2024 là 681 doanh nghiệp, tăng 4,93% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 32 doanh nghiệp).

Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể là 834, tăng 11,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 là 746 doanh nghiệp). Trong đó có: số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 695 doanh nghiệp, tăng 9,79% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 62 doanh nghiệp); 81 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023 (tương ứng tăng 21 doanh nghiệp); 58 doanh nghiệp đã giải thể, tăng 9,43% so với cùng kỳ năm 2023 (tương ứng tăng 05 doanh nghiệp).

Trong 04 tháng năm 2024, Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 1930 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 1087 hồ sơ đăng ký qua mạng (mức độ 4) chiếm 56,32% hồ sơ tiếp nhận. 

Theo dữ liệu trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến ngày 19/04/2024, tỉnh Quảng Nam có 8519 doanh nghiệp đang hoạt động.

* Chi tiết danh sách các doanh nghiệp thành lập mới, đã giải thể, bị xử lý vi phạm,… tải tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn